LABORATORIUM

Zapoznaj się z naszą ofertą

na terenie całego województwa i nie tylko

Laboratorium przeprowadza pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą

na terenie całego województwa i nie tylko

Laboratorium przeprowadza pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

LABORATORIUM

W 2009 roku jako pierwsze na Lubelszczyźnie laboratorium otrzymaliśmy certyfikat akredytacji nr AB 997 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. W celu zapewnienia rzetelności, wiarygodności oraz obiektywności prowadzonych badań Laboratorium wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania opracowany według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.

Prowadzimy laboratorium od 1997 roku, posiadamy stały personel, który swoje kompetencje podnosi na szkoleniach, stale poszerzamy zakresu oferowanych badań i pomiarów oraz posiadamy własne nowoczesne wyposażenie laboratorium, między innymi: spektrofotometr IRSpirit-T, spektrofotometr absorpcji atomowej AA-7000 Series, spektrofotometr DR 3900, miernik hałasu SVAN 958, miernik drgań mechanicznych SV 106A, miernik mikroklimatu EHA MM203, aspiratory GILIAN, itp.

Zakres prowadzonych badań i pomiarów:

 • tężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja wdychalna / frakcja respirabilna,
 • stężenie krystalicznej krzemionki – kwarc, krystobalit - frakcja respirabilna,
 • stężenie manganu - frakcja wdychalna / frakcja respirabilna,
 • stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu,
 • stężenie tlenku węgla,
 • pomiary mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary drgań mechanicznych - ogólnych i miejscowych,
 • pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego we wnętrzach,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego we wnętrzach
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężenia substancji organicznej lub substancji nieorganicznych - frakcja wdychalna / frakcja respirabilna.
 • Nasze Usługi

  Pomiary i badania są wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

  Obowiązek wykonywać pomiary na stanowiskach pracy nakłada na pracodawcę

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166):

 • §3. Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
 • Badania środowiska pracy może wykonać

  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166):

 • §15. 1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodność (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
 • §16. Badania i pomiary wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi przez laboratoria o których mowa w §15. ust. 1 i ust. 2 pkt 1.
 • Terminy wykonywania pomiarów środowiska pracy

  określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

  Częstotliwość badań i pomiarów czynników szkodliwych
  Czynnik szkodliwych Częstotliwość co najmniej Wynik ostatniego badania / pomiaru
  Czynnik chemiczny lub pył (z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym) odstąpić od pomiarów dwa pomiary w wyznaczonym terminie, wyniki poniżej 0,1 NDS
  raz na dwa lata powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
  raz w roku powyżej 0,5 wartości NDS
  Czynnik chemiczny lub pył o działaniu rakotwórczym lub mutagennym odstąpić od pomiarów dwa pomiary w wyznaczonym terminie, wyniki poniżej 0,1 NDS
  raz na 6 miesięcy powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
  raz na 3 miesiące powyżej 0,5 wartości NDS
  Mikroklimat zimny lub gorący raz w roku [1] w normie, bez przekroczeń
  Czynnik fizyczny (hałas, drgania mechaniczne) odstąpić od pomiarów dwa pomiary w wyznaczonym terminie, wyniki poniżej 0,2 NDN
  raz na dwa lata powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN
  raz w roku powyżej 0,5 wartości NDN

  [1]  Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartość wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy można wykonać je raz na dwa lata.

  Wartości NDS i NDSCh określa rozporządzenie

  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zmianami).